Co předchází založení politické strany


AÅ¥ chceme nebo ne tak nás politika obklopuje na každém kroku. NÄ›kdo to pÅ™ejde jen tak, nÄ›kdo se nad tím pozastaví a nÄ›kdo to velmi urputnÄ› komentuje. Ale pÅ™emýšleli jste nÄ›kdy nad tím, jak se vlastnÄ› taková politická strana vytváří? Co vÅ¡e je potÅ™eba k tomu, aby mohla fungovat a lidé se o ní dozvÄ›dÄ›li? Ihned úvodem je potÅ™eba říct, že to není nic jednoduchého a jedná se o velmi dlouhý, nároÄný proces. Aby byl tento proces v závÄ›ru úspěšný musí být organizovaný. ProÄ vlastnÄ› politici vytváření politické strany? Tak vede je k tomu pÅ™evážnÄ› nÄ›jaký cíl nebo vize a vytvoÅ™ené tÄ›chto cílů se dá oznaÄit jako první bod dlouhé cesty k vysnÄ›né politické stranÄ›.

politika

Patří zde urÄitÄ› i stanovení politických hodnot, ke kterým daná osoba nebo osoby, které mají zájem o založení politické strany, provedou Å¡etÅ™ení mezi voliÄi, aby urÄili, jaké jsou ty otázky, na jejichž odpovÄ›Ä voliÄi Äekají. Dalším krokem je získání podpory. A to nejen od zmínÄ›ných voliÄů, ale také od budoucích Älenů. Podporu je možné získat na základÄ› organizovaného workshopu, setkání, diskuzí online nebo veÅ™ejnÄ›. Na tÄ›chto setkáních poté potencionální pÅ™edsedové nové strany prezentují své hodnoty, vizi a tím mohou získat i první zpÄ›tnou vazbu, která je pro nÄ› urÄitÄ› přínosná. Pokud daný ÄlovÄ›k získat podporu je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it právní formálnosti. Tyto formálnosti stanovuje stát, ve kterém bude nová politická strana vznikat.

politická strana

V rámci ÄŒeské republiky se jedná urÄitÄ› o registraci strany, dodržování pravidel a podepsání důležitých stanov. Ale tím samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› není zcela politická strany hotová. Na Å™adu pÅ™ichází organizaÄní struktura. RozdÄ›lení pravomocí je v rámci strany důležité. Pokud mají vÅ¡ichni svou funkci dostávají se k finanÄnímu plánování krátkodobému, stÅ™ednÄ›dobému, ale i tomu dlouhodobému. Díky tomu si strany vytváří svůj finanÄní plán. Poté už politická strana pÅ™echází ke komunikaci, propagaci a politické kampani.