Mějte lepší vztahy


Lidé by mezi sebou mÄ›li udržovat opravdu skvÄ›lé vztahy. Já si vážnÄ› nedokáži pÅ™edstavit, tÅ™eba kdybych mÄ›la rodinu anebo přátelé, kde by se vÅ¡ichni jenom stále navzájem hádali. Řekla jsem si, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé se také snažili dÄ›lat to, aby vlastnÄ› jejich vztahy a jejich přátelství Äi rodina opravdu byly vÅ¡echny v pohodÄ›. Nemám ráda, když se lidé hádají, bohužel, ale vÅ¡ichni víme, že v dneÅ¡ní dobÄ› je docela opravdu hodnÄ› složité udÄ›lat to, aby se nikdo nehádal. Já znám nÄ›kolik lidí, kteří jsou tÅ™eba rozhádaní i mÄ›síce anebo dokonce i roky. Ano, slyšíte správnÄ›. NÄ›kteří lidé jsou dokonce rozhádáni i roky a musím uznat, že kdyby se tohle stalo mnÄ›, tak bych to asi nepÅ™ežila.

DÄ›ti jsou Äasto hodné a mírné.

MÄ› by tohle opravdu hodnÄ› mrzelo, kdybych tÅ™eba musela nÄ›koho stále poslouchat, jak se jenom hádá a podobnÄ›. Vůbec by mÄ› na tohle neužilo. Proto jsem ráda, že žiji v takové spoleÄnosti a takové rodinÄ› a mezi přáteli, kde jsou vztahy na nic. Opravdu vÅ™elé a takové mírné. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kdy se také pohádáme. Myslím si, že se asi každý ÄlovÄ›k nÄ›kdy pohádá, a to hlavnÄ› v partnerství anebo v manželství anebo dokonce také sourozenci se hodnÄ› hádají. Ale vždycky je samozÅ™ejmÄ› nejlepší to, že když jsou vztahy opravdu na klidné úrovni, a když se dá také vÅ¡echno Å™eÅ¡it s klidem a nÄ›kdy také dokonce i s humorem.

Snažím se se všemi vycházet.

MÄ› samotnou vždycky zaráží to, že tÅ™eba lidé se zaÄnou také pomlouvat navzájem. TÅ™eba ve skupinÄ› lidí si rozumí, ale jakmile tÅ™eba nÄ›kdo odejde, tak druhý se pomlouvá. Je to takhle jako na střídaÄku, jeden pomlouvá druhého a druhý pomlouvá prvního. Je to opravdu Å¡koda a tohle mÄ› mrzí. A jak jsem si Å™ekla, že doufám, že mÄ› zrovna nikdo nebude pomlouvat, protože já nemám s nikým vůbec žádné problémy, akorát jsem to také doslechla, že tÅ™eba moje bývalá spolužaÄka ze stÅ™ední Å¡koly mÄ› také pomlouvá, vůbec nevím proÄ, když jsme se nikdy nic neudÄ›laly. Že by tÅ™eba závidÄ›la? Bohužel i nÄ›kdy takovéto vztahy jsou.